Els estudis i projectes s'organitzen en dues àrees: Consultoria: planificació i gestió d'espais naturals, impacte ambiental i paisatgístic, catàleg de paisatge, avaluació ambiental de plans i programes, educació i formació, disseny d'exposicions i assessoria ambiental municipal. Enginyeria: paisatgisme i jardineria, equipaments ambientals, senyalització d'itineraris, estudis d'inundabilitat, connectors...