L’ecoedició és una manera innovadora de gestionar les publicacions segons principis de sostenibilitat. Consisteix a incorporar criteris ambientals i socials al procés d’edició que minimitzin els impactes negatius derivats d’aquesta activitat en totes les seves fases. L’ecoedició recomana l’adopció de les millors tècniques disponibles i les millores...

Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel que s'aprova el text refòs de la Llei d'Avaluació de l'Impacte Ambiental de projectesLlei 6/2010, de 24 de març, de modificació del text refòs de la Llei d'Avaluació de l'Impacte Ambiental de projectes, aprovat pel Reial Decret...

Manual tècnic per tal de donar suport als propietaris i tècnics forestals en l'establiment de mesures correctores de l'impacte ambiental en el disseny, construcció i manteniment de les pistes forestals. Manual tècnic d'establiment de mesures correctores de l'impacte ambiental de pistes forestals...