Aquest manual està dirigit, bàsicament, a tots el propietaris i arrendataris forestals i agrícoles de l'Albera, amb l'objectiu de que tinguin en consideració tot un seguit d'accions per tal d'afavorir o no perjudicar a la tortuga mediterrània. Manual de bones pràctiques per la gestió de l'hàbitat...

Adaptació del Corine Biotopes Manual of the European Community (CBM, 1991) a la realitat catalana. Manual format per 8 volums, que descriuen exhaustivament tots els hàbitats de la Llista dels hàbitats de Catalunya. Per a cada hàbitat incorpora una fitxa amb informació completa (descripció, localització, espècies...

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Mari ha elaborat aquest pla estratègic que vol ser un instrument de planificació de la política nacional de conservació i ús sostenible del patrimoni natural i de la biodiversitat. Fins el 15 de febrer de 2011...