Aquest Decret entrarà en vigor als sis mesos de la seva publicació al DOGC.DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.DECRET 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de...

Es defineix la documentació que ha d'incloure el plec de prescripcions tècniques d'estudis de programació d'urbanització i el d'edificació i s'estableixen els criteris per aconseguir un treball final de qualitat, amb l'objectiu que sigui una eina útil per als tècnics i professionals vinculats al món...