Reial Decret 233/2013, de 5 de abril, que regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016...

Mitjançant un conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona, concretament amb el Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció, es va redactar aquest esborrany que pot esdevenir d'obligat compliment en els projectes públics de nova planta i rehabilitacions, i també parcialment en l'àmbit de...