Reial Decret 1890/2008 de 14 de novembre, que aprova el Reglament d'eficiència energètica en Instal·lacions d'enllumenat exterior i les instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07...