Ofereix : - Informes de sostenibilitat ambiental dels POUM. - Informes ambientals del planejament derivat (Plans Parcials i Plans Especials) i de modificacions de planejament. - Estudis d'impacte i integració paisatgística. - Estudis d'impacte ambiental. - Plans de gestió d'espais naturals. - Estudis de gestió i millora del sòl no urbanitzable. -...

Assessorament sobre estudis o projectes ambientals, realitzant la implantació i totes les gestions requerides amb l'administració pública: - Autoritzacions i llicencies ambientals. Legalització d'activitats, segons la Llei 3/1998 d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental. - Estudis d'impacte ambiental. - Serveis a l'administració local. - Implantació de Sistemes de Gestió Ambiental...