Empresa d'enginyeria i consultoria medioambiental, fundada l'any 1989, dedicada a la redacció de projectes i estudis tècnics: - Estudis d'impacte ambiental d'Infraestructures viàries, elèctriques, hidràuliques i parcs eòlics. - Estudis de viabilitat i d'impacte ambiental de planejament urbanístic i territorial. - Projectes d'obra pública ambiental, com carrils-bici, ordenació...

Els estudis i projectes s'organitzen en dues àrees: Consultoria: planificació i gestió d'espais naturals, impacte ambiental i paisatgístic, catàleg de paisatge, avaluació ambiental de plans i programes, educació i formació, disseny d'exposicions i assessoria ambiental municipal. Enginyeria: paisatgisme i jardineria, equipaments ambientals, senyalització d'itineraris, estudis d'inundabilitat, connectors...