Adaptació del Corine Biotopes Manual of the European Community (CBM, 1991) a la realitat catalana. Manual format per 8 volums, que descriuen exhaustivament tots els hàbitats de la Llista dels hàbitats de Catalunya. Per a cada hàbitat incorpora una fitxa amb informació completa (descripció, localització, espècies...