La present diagnosi es presenta per tal de conèixer l’estat de conservació dels espais naturals protegits inclosos dins les comarques gironines i que no disposen de cap òrgan de gestió creat específicament per aquesta funció (equip de gestió, junta gestora, consorci per a la gestió,...

Pretén donar eines per a una gestió adaptativa al canvi climàtic i a la conservació de la biodiversitat, i també ser un punt de trobada i unió entre diferents disciplines tècniques que tenen un mateix objectiu, la conservació i millora dels nostres ecosistemes forestals. Guia recomanacions...

El potencial i les oportunitats que ens ofereixen els boscos madurs són múltiples i és indiscutible que superen, de molt, el valor econòmic de la seva fusta. En  primer lloc, cal destacar l’ampli ventall de valors socials: educació ambiental, lleure, terapèutic, estètic, contemplatiu, espiritual, ...

Aquest informe conté informació quantitativa sobre el Sector Forestal a Espanya, i per a facilitar la seva comparació amb la dels altres països s’ha seguit la terminologia i estructura del Sistema Paneuropeu de Criteris i Indicadors d’Ordenació Forestal Sostenible (Procés d’Helsinki), adoptat com a sistema...