Decret 136/1999, de 18 de maig Decret 143/2003, de 10 de juny,pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i se n'adapten els an(DOGC núm. 3911 de 25.06.03) Decret 143/2003, de 10...