Avantprojecte de Llei de Mesures en Matèria de Medi Ambient

Se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de mesures en matèria de medi ambient perquè es puguin fer les al·legacions oportunes en el termini de quinze dies comptats des de l'endemà de la data de publicació de l’anunci al DOGC.

Aquest avantprojecte pretén modificar diversos articles de les lleis 22/2003 i 3/1988 de protecció dels animals, de la llei 12/1985 d’espais naturals, de la Llei 9/1995 d’accés motoritzat al medi natural, així com establir mesures sobre el procediment d’avaluació d’impacte ambiental de projectes.

Avantprojecte de Llei de Mesures en Matèria de Medi Ambient