Ajuts per utilització d’àrid reciclat del residus de la construcció en obres promogudes pels ens locals i per establiment de procediments de gestió i control dels residus de la construcció

a) La utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció en les obres promogudes pels ens locals de Catalunya

b) En el cas que l’ens sol·licitant sigui un municipi de menys de 500 habitants, també podran ser objecte d’aquests ajuts, si s’escau, les actuacions de suport tècnic per l’establiment de procediments per a la correcta gestió i control dels residus de la construcció.

Publicat al DOGC núm. 5549 de 20.01.2010

Publica un comentari