Ajuts per al finançament d'actuacions als espais naturals protegits de Catalunya, i se'n fa pública la convocatòria per a l'any 2006

S'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats al finançament d'actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya a l'empara de la Llei 12/1985, d'espais naturals, i de les directives 92/43/CEE i 79/409/CEE; i s'obre la convocatòria dels ajuts destinats al finançament d'actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya per a l'any 2006, que es regeix per les bases reguladores que consten en aquesta Ordre, publicada al DOGC núm. 4603 de 29.03.06

Publica un comentari