Anàlisi del Pla director urbanístic dels sistema urbà de Girona i proposta alternativa per millorar la connectivitat ecològica i social al terme de Riudellots de la Selva. Maig 2009 (CILMA)

Informe, encarregat al consultor ambiental Josep M. Mallarach, amb l’objectiu de donar respostes coherents a totes les mesures que defineix el darrer informe de síntesi del CILMA del febrer de 2009 i tots els treballs i propostes realitzats pel que fa a la connectivitat en el sector sud de l’àrea urbana de Girona, en l’àmbit del terme municipal de Riudellots de la Selva. Així com, defineix també una possible connectivitat a Riudellots vinculada als dos connectors ecològics que el PDU proposa al nord i al Sud del terme municipal. També, reforça la funcionalitat o el disseny dels espais connectors, que ja proposa el PDU, i per últim proposa reduccions a les superfícies d’espais rurals que el PDU planteja ocupar quan sigui necessari per assolir els objectius anteriors.

Informe PGDSUG_Riudellots

Mapa 1. Proposta de modificacions

Mapa 2: proposta alternativa

Publica un comentari