Documents

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Darnius

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Regencós

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Mont-ras

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Palau-Sator

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Llambilles


Legislació

ORDRE AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es regulen els instruments d’ordenació forestal(DOGC núm. 6483 de 18/10/2013)

Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel que es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores(BOE Núm. 185 de 03/08/2013)

Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbana(BOE núm 153 de 27.06.2013)

Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes(BOE Núm. 129 de 30 de maig de 2013)

RESOLUCIÓ AAM/1061/2013, de 23 d’abril, per la qual es revisen les fases d’acord amb les quals s’han de corregir les línies elèctriques aèries d’alta tensió que no s’ajusten a les prescripcions tècniques que disposa el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió, i es deixa sense efecte la Resolució AAM/1216/2012, d’11 de juny(DOGC Núm. 6380 de 22.05.2013)


Publicacions

Reptes per preservar els boscos madurs a Catalunya

Manual práctico de contratación y compra pública verde. Modelos y ejemplos para la implantación por la administración pública vasca

Informe: Balanç econòmic de la recollida de residus porta a porta i en àrea de vorera per als ens locals i propostes d’optimització

Informe “La Situación de los Bosques y el Sector Forestal en España – ISFE 2013”

Eficiència Energètica


Guia de proveïdors

GADIC S.L.

Ecoxarxa

L’Auró, Enginyeria ambiental i del paisatge

MediTerra, Consultors Ambientals SL

GeoEntorn SL


Enllaços

Portal dedicat al Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya, el PROGREMIC 2007-2012

Calcula la teva petjada hídrica

Programa Metropolità d’Educació Ambiental

Governança Radioelèctrica

Calculadora per a l’estalvi d’aigua


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal