Junta Executiva

La composició de la Junta Executiva

La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i està formada pels següents membres:

President

Representants de la Diputació (tres designats per aquest organisme).

Representants dels ens associats (un per cadascuna de les vuit comarques de Girona i tres pels municipis associats).

Aquests càrrecs han d’ésser exercits per persones diferents.

Els representants de les comarques i els municipis

Els representats de les comarques els elegirà l’Assemblea General d’entre els seus membres i l’elecció haurà de recaure sobre ens locals de la comarca representada.

Els municipis associats tenen representació en el si de la Junta Executiva en la forma següent:

– 1 pels municipis de fins a 1.000 habitants.

– 1 pels municipis d’entre 1.001 i 5.000 habitants.

– 1 pels municipis de població superior als 5.000 habitants.

Cada municipi pot presentar una candidatura i l’Assemblea elegirà per votació.

Nomenaments i cessaments

El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el secretari, amb el vist-i-plau del president, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

Els membres de la Junta Executiva, elegits per l’Assemblea General, exerciran llur càrrec des del moment de la seva elecció i fins a l’acabament del mandat com a membres electes de la seva Corporació, sense perjudici que puguin ser reelegits.

El cessament dels càrrecs, abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat, pot esdevenir-se per:

A
Acord de l’Assemblea en qualsevol moment.

B
Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual s’exposin els motius.

C
Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

D
Baixa com a membre del Consell.

E
Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

F
Pèrdua de la condició de membre elegit de l’entitat associada.

Les vacants que es produeixin en la Junta Executiva, s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General. Mentrestant, la Junta Executiva podrà nomenar un altre membre del Consell per ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Les facultats de la Junta Executiva

Ja per últim, esmentem que són facultats de la Junta Executiva:

A
Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que estableixi l’Assemblea.

B
Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

C
Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos del Consell.

D
Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres del Consell han de satisfer.

E
Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

F
Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

G
Contractar els béns i serveis que l’associació pugui necessitar.

H
Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

I
Establir grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

J
Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

K
Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
– subvencions o altres ajuts.
– l’ús de locals o edificis adients per a les seves activitats.

L
Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 36.

M
Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

N
Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre òrgan de govern del Consell o que li hagi estat delegada expressament.

Junta Executiva

Sergi Mir i Miquel President
Lluís Costabella i Portella Representant de la Diputació Vocal
Carles Àlvarez i González Representant de la Diputació Vocal
Josep Ma Rufí i Pagés Representant de la Diputació Vocal
Pendent de nomenar Representant comarcal de l’Alt Empordà Vocal
Gemma Pascual i Fabrellas Representant comarcal del Baix Empordà Vocal
Marc Torrent i Palou Representant comarcal de la Cerdanya Vocal
Lluís Amat i Batalla Representant comarcal de la Garrotxa Vocal
Joaquim Roca i Ventura Representant comarcal del Gironès Vocal
Francesc X. Quer i Bosch Representant comarcal del Pla de l’Estany Vocal
Joaquim Colomer i Cullell Representant comarcal del Ripollès Vocal
Joan Josep Navarro i Espinosa Representant comarcal de la Selva Vocal
Bartomeu Baqué i Muntané Representant de poblacions de < 1000 hab. Vocal
Carme Camps i Goy Representant de poblacions entre 1001-5000 hab. Vocal
Sandra Bartomeus i Vicens Representant de poblacions de > 5000 hab. Vocal

 

 

_Ens adherits


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal