Assemblea General

L’Assemblea General com a màxim òrgan de govern

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació. Els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable, amb un representant cadascun, llevat la Diputació, que en tindrà tres. Els representants de les comarques i els municipis associats necessàriament hauran d’ésser alcaldes o regidors.

Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes de la seva competència.

Tots els membres queden vinculats als acords de l’Assemblea General i s’hi inclouen els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

El mandat dels membres de l’Assemblea coincideix amb el mandat que exerceixen com a membres electes dels seus respectius ajuntaments. Quan cessin en el càrrec municipal, cessaran com a membres de l’Assemblea de manera automàtica, si bé podran ser reelegits.

Quines són les facultats de l’Assemblea

Pel que fa a les facultats i atribucions, l’Assemblea General té la competència de:

 • Modificar els Estatuts.
 • Elegir el president.
 • Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants de les comarques i dels municipis associats, de conformitat amb l’art. 16, i controlar-ne l’activitat.
 • Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 • Acordar la dissolució del Consell.
 • Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 • Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 • Aprovar el reglament de règim interior.
 • Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels associats.
 • Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci, així com les baixes d’associats per una raó distinta a la de separació definitiva.
 • El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció-Tresoreria i Secretaria Tècnica.

Val a dir que la relació de les facultats que es dóna té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

_Ens adherits


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal