Documents - Contaminació acústica

Nova modificació del Model d’Ordenança Municipal de Soroll i Vibracions

Catàleg d’accions locals en matèria de soroll, pols i olors. 2009 (CILMA)


Legislació - Contaminació acústica

REGLAMENTO (CE) No 1222/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre de 2009 sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales(DOUE L342/46 de 22.12.2009)

Ordenança tipus reguladora de sorolls i vibracions(BOP núm. 204 de 25.11.2011 ; DOGC núm. 5997 de 03.11.2011)

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.(DOGC Núm. 5506 de 16.11.2009)

Real Decreto 1367/2007, de 19 de otubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas(BOE núm. 254 de 23/10/2007)

Decret pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica(DOGC núm 4507 de 10.11.2005)


Publicacions - Contaminació acústica

Estudi del soroll generat durant la recollida de la fracció Resta dels residus


Guia de proveïdors - Contaminació acústica

Laboratorio de Ensayos Metrológicos (LEM)

Decibel Ingenieros, S.L.

Axioma Consultors Acústics

COMPOSAN CONSTRUCCIÓN


Enllaços - Contaminació acústica


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal