Legislació

La Secretaria Tècnica consulta periòdicament els butlletins oficials (DOUE, BOE, DOGC i BOP) i recull en aquest apartat la legislació ambiental d'interès pels ens locals.

Llei 14/2009, del 22 de juliol, d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries.(DOGC Núm. 5430 de 28.07.2009)

Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell de 19 de novembre de 2008 sobre els residus(DOUE 31 2/3 de 22.11.2008)

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig de residus(DOGC Núm. 5175 de 17.07.2008)

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.(DOGC Núm. 5044 DE 09.01.2008)

Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat(BOE núm. 299 de 14.12.2007)

Directiva 2008/99/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, relativa a la protecció del medi ambient mitjançant el Dret penal.(DOUE, núm L 328/28, de 06.12.2008)

Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural(BOE núm. 299 de 14.12.2007)

Mapa de contaminació lumínica de Catalunya()

Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental en l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn(DOGC núm. 3407 de 12.06.01)

Reial Decret 1890/2008 de 14 de novembre, que aprova el Reglament d'eficiència energètica en Instal·lacions d'enllumenat exterior i les instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07(BOE núm. 279 de 19.11.2008)

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn(DOGC núm 4378 05.05.2005)

Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus(DOGC núm. 3915 de 01.07.03)

Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets d'accès a l'informació, de participació pública i d'accès a la justícia en matèria de medi ambient.(BOE núm. 171 19.07.2006)

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme(DOGC núm. 4682 de 24/07/2006)

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient(BOE núm 102 de 29.04.2006)


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal