Legislació

La Secretaria Tècnica consulta periòdicament els butlletins oficials (DOUE, BOE, DOGC i BOP) i recull en aquest apartat la legislació ambiental d'interès pels ens locals.

Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del Medi Marí(BOE núm. 317 de 30.12.2010)

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme(DOGC núm. 5686 de 05.08.2010)

Decret 87/2010, de 29 de juny, que aprova Programa gestió residus municipals de Catalunya(PROGREMIC) i regula procediment de distribució de recaptació dels cànons disposició del rebuig residus municipals(DOGC núm 5664 de 06.07.2010)

Avantprojecte de Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural(DOGC núm. 5624, de 7 de maig de 2010)

Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel que s'aprova el text refòs de la Llei d'Avaluació de l'Impacte Ambiental de projectes(BOE Núm. 23 de 26.01.2008)

Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes(DOGC núm. 5580 de 04.03.2010)

Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.(DOGC núm. 5524 de 11.12.2009)

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (IIAA)(DOGC núm. 2598 de 13.03.1998)

Model d'Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d'energia()

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.(DOGC Núm. 5506 de 16.11.2009)

Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya(DOGC núm. 5472 de 28.09.2009)

Real Decreto 1367/2007, de 19 de otubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas(BOE núm. 254 de 23/10/2007)

ORDRE PRE/116/2008, de 21 de gener, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres pel que s'aprova el Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado(BOE Núm 27 de 31.01.2008)

Reial Decret 263/2008, de 22 de febrer, de mesures de caràcter tècnic en les línies elèctriques d'alta tensió per protegir l'avifauna(BOE núm. 56 de 05.03.2008)

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.(DOGC núm. 5430 de 28.07.2009)


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal