Legislació

La Secretaria Tècnica consulta periòdicament els butlletins oficials (DOUE, BOE, DOGC i BOP) i recull en aquest apartat la legislació ambiental d'interès pels ens locals.

REGLAMENTO (CE) No 1222/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre de 2009 sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales(DOUE L342/46 de 22.12.2009)

Circular 6/2012, de 27 de setembre, de la Comissió Nacional d’Energia, que regula la gestió del sistema de garantia d’origen de la electricitat procedent de font d’energia renovable i de coogeneració d’alta eficiència(BOE núm. 262 de 31.10.2012)

Acord de Govern d’aprovació del Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020(DOGC num. 6231 de 11.10.2012)

Directiva 2012/19/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2012, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)(DOUE 197 de 24.07.2012)

RESOLUCIÓ AAM/1216/2012, d’11 de juny, per la qual es determinen les línies elèctriques aèries d’alta tensió que no s’ajusten a les prescripcions tècniques establertes en el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió.(DOGC núm. 6155 de 22.06.2012)

Reial Decret Llei 17/2012, de 4 de maig, de mesures urgents en matèria de medi ambient(BOE núm. 108 de 5 de maig de 2012)

Reglament Delegat (UE) Núm. 244/2012 de la Comissió de 16 de gener de 2012(DOUE L 81/18 de 21.03.2012)

Lleis Òmnibus()

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.(DOGC núm. 6077 de 29.02.2012)

Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la conexió a la xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potència(BOE núm. 295 de 08.12.2011)

Reial Decret 1628/2011, de 14 de novembre, pel que es regula el llistat i catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.(BOE núm. 298 de 12.12.2011)

Ordenança tipus reguladora de sorolls i vibracions(BOP núm. 204 de 25.11.2011 ; DOGC núm. 5997 de 03.11.2011)

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats(BOE núm. 181 de 29 de juliol de 2011)

Llei 8/2011, de 28 d’abril, per la que s’estableixen mesures per a la protecció de les infraestructures crítiques(BOE núm. 102 de 29 d'abril)

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic(BOE núm. 261 de 31/10/2007)


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal