Legislació

La Secretaria Tècnica consulta periòdicament els butlletins oficials (DOUE, BOE, DOGC i BOP) i recull en aquest apartat la legislació ambiental d'interès pels ens locals.

Llei 29/1985, de 2 de agosto de 1985, de Aguas(BOE núm. 189 de 08.08.85)

Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d'ús(DOGC num. 2945 de 04.08.99)

Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus(DOGC num. 3269 de 20.11.00)

Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris(DOGC num. 2828 de 16.02.99)

Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats(DOGC num. 2307 de 13.01.97)

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.(DOGC num. 2166 de 09.02.96)

Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya(DOGC num. 1904 de 03.06.94)

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció(DOGC num. 1931 de 08.08.94)

Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril, pel que s'aprova el Reglament pel desenvolupament i l'execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus de Envasos(BOE núm. 104 de 01.05.98)

Llei 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases(BOE núm. 99 de 25.04.97)

Llei 10/1998, de 21 de abril, de Residuos(BOE núm. 96 de 22.04.98)

Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives(DOGC num. 4179 de 21.07.2004)

Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya.(DOGC núm. 826 de 08.04.1987)

El Mapa de Recursos Eòlics de Catalunya()

Decret 174/2002, d'11 de juny, regulador de la implantació de l'energia eòlica.(DOGC núm. 3664 de 26.06.02)


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal