Legislació - Contaminació acústica

La Secretaria Tècnica consulta periòdicament els butlletins oficials (DOUE, BOE, DOGC i BOP) i recull en aquest apartat la legislació ambiental d'interès pels ens locals.

REGLAMENTO (CE) No 1222/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre de 2009 sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales(DOUE L342/46 de 22.12.2009)

Ordenança tipus reguladora de sorolls i vibracions(BOP núm. 204 de 25.11.2011 ; DOGC núm. 5997 de 03.11.2011)

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.(DOGC Núm. 5506 de 16.11.2009)

Real Decreto 1367/2007, de 19 de otubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas(BOE núm. 254 de 23/10/2007)

Decret pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica(DOGC núm 4507 de 10.11.2005)

Reial Decret 1316/1989, de 27 d’octubre, sobre la protecció dels treballadors davant dels riscs derivats de l’exposició del soroll durant el treball.(BOE núm. 263 de 02.11.1989)

Resolució de 30 d’octubre de 1995, per la qual s’aprova una ordenança municipal tipus reguladora del soroll i de les vibracions.(DOGC núm. 2126 del 10.11.1995)

Ordre de 30 de juny de 1999, per la qual es regula el control meteorològic sobre els instruments destinats a mesurar els nivells de so audible.(DOGC núm. 2928 de 12.07.1999)

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica(DOGC núm. 3675 de 11.07.02)


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal