Legislació

La Secretaria Tècnica consulta periòdicament els butlletins oficials (DOUE, BOE, DOGC i BOP) i recull en aquest apartat la legislació ambiental d'interès pels ens locals.

Llei 21/2013, de 9 de diciembre, d’avaluació ambiental(BOE núm. 296 d' 11/12/2013)

ORDRE AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es regulen els instruments d’ordenació forestal(DOGC núm. 6483 de 18/10/2013)

Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel que es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores(BOE Núm. 185 de 03/08/2013)

Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbana(BOE núm 153 de 27.06.2013)

Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes(BOE Núm. 129 de 30 de maig de 2013)

RESOLUCIÓ AAM/1061/2013, de 23 d’abril, per la qual es revisen les fases d’acord amb les quals s’han de corregir les línies elèctriques aèries d’alta tensió que no s’ajusten a les prescripcions tècniques que disposa el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió, i es deixa sense efecte la Resolució AAM/1216/2012, d’11 de juny(DOGC Núm. 6380 de 22.05.2013)

Reial Decret 239/2013, de 5 d’abril, pel que s’estableixen les normes per a l’aplicació del Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria medioambientals (EMAS)(BOE Núm. 89 de 13 d'abril de 2013 )

Real Decreto 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis(BOE núm. 89 de 13 d'abril de 2013)

Reial Decret 233/2013, de 5 d’abril, que regula el “Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016″(BOE núm. 86 de 10.04.2013)

Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient(BOE núm. 305 de 20.12.2012)

Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiència energètica(DOUE L 315/1 14.11.2012)

REGLAMENTO (CE) No 1222/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre de 2009 sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales(DOUE L342/46 de 22.12.2009)

Circular 6/2012, de 27 de setembre, de la Comissió Nacional d’Energia, que regula la gestió del sistema de garantia d’origen de la electricitat procedent de font d’energia renovable i de coogeneració d’alta eficiència(BOE núm. 262 de 31.10.2012)

Acord de Govern d’aprovació del Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020(DOGC num. 6231 de 11.10.2012)

Directiva 2012/19/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2012, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)(DOUE 197 de 24.07.2012)


Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal