Anuncis

Anuncis / Banyoles

Ajuntament de Banyoles – Convocatòria d’una plaça de tècnic/a mig de medi ambient amb caràcter interí

L’objecte de la convocatòria és la selecció d’una persona com a Tècnic mig de medi ambient, Grup A2, per a ocupar, amb caràcter interí, una plaça de règim laboral, vacant a la plantilla orgànica de personal de l’Ajuntament de Banyoles per l’exercici 2017, mitjançant el procediment de concurs-oposició, amb una jornada de treball a temps complet de 37,5 hores setmanals.

Publicat al BOP núm. 4 de 05.01.2017

Publicat al DOGC núm. 7285 de 12.01.2017

 

Anuncis / Vilablareix

Ajuntament de Vilablareix – Convocatòria d’una plaça de tècnic/a de medi ambient en règim laboral interí i borsa de treball

És objecte de la present convocatòria la provisió mitjançant règim laboral interí/na pel sistema de concurs d’un tècnic/a de medi ambient. La plaça està integrada dins la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament i està adscrita a l’àrea de medi Ambient, Medi natural i paisatge urbà de l’Ajuntament de Vilablareix.

Publicat al BOP núm. 246 de 28 de desembre de 2016

Anuncis

Oferta de treball per l’àrea de projectes de la Xarxa de Custòdia del Territori

La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) obre una convocatòria per incorporar una persona durant 6 mesos a temps complert en contracte de pràctiques dins la seva àrea de projectes, amb inici  15 de novembre de 2016 i finalització 15 de maig de 2017. Aquest lloc de treball està vinculat a una subvenció del Programa de Garantia Juvenil  a Catalunya per incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris.

Anuncis

Convocatòria de les proves per a la selecció d’una plaça de tècnic/a de gestió mediambiental

L’objecte d’aquestes bases és regular el procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la contractació laboral temporal, amb contracte d’interinitat, d’una persona per substituir la treballadora que ocupa la plaça durant el permís de maternitat, possibles vacances i possible compactació del permís per lactància i reducció de jornada posteriors.

Aquesta plaça està adscrita a l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, s’assimila a un grup A, subgrup A1, i està dotada amb les retribucions corresponents d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Publicat al BOP núm. 204 de

Anuncis

Convocatòria per a la selecció d’un tècnic superior com a personal laboral temporal adscrit al departament de Medi Ambient

La modalitat de contracte de treball és la de contracte en pràctiques. El contracte en pràctiques es pot concertar amb aquells

que estiguin en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts

com equivalents, d’acord amb les lleis reguladores del sistema educatiu vigent, o de certificat de professionalitat d’acord amb

allò previst a la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions y de la Formació Professional, que habilitin per

l’exercici professional, dins dels 5 anys, o 7 quan el contracte es concerti amb un treballador discapacitat, següents a

 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal