Ajuts

Ajuts

Convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta

Poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades pels ens locals o per les agrupacions d’ens locals derivades de l’execució d’actuacions d’abastament en alta. Només es consideren com a subvencionables les inversions en les actuacions necessàries per garantir una disponibilitat de referència de fins a 250 litres per habitant i dia, calculats sobre la població de fet, tenint en compte l’estacionalitat.

 

Aigua / Ajuts / Àmbits

Convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna.

Poden ser objecte de subvenció les despeses extraordinàries realitzades per les entitats locals per a la prestació del servei d’abastament d’aigua apta per al consum humà, mitjançant el seu transport amb vehicles cisterna, a fi de resoldre un problema de manca de potabilitat o d’escassetat de recurs.

Publicat al DOGC núm. 7094 de 07.04.2016

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Convocatòria de Proyectos Clima 2016

Cinquena convocatòria dels Projectes CLIMA FES-CO2, que vol promoure i donar suport a activitats baixes en carboni mitjançant la compra de les reduccions verificades de les emissions generades.

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Convocatòria per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6

Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors

4.1 Foment de la producció i distribució d’energia derivada de fonts renovables

4.1.2 Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d’energies renovables 2011-2020 i, si s’escau, amb la planificació de les comunitats autònomes

4.3 Suport a l’eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l’energia i de l’ús d’energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i els habitatges

4.3.1 Millorar l’eficiència energètica i

Ajuts / Pacte d'alcaldes

Convocatòria subvencions per a calderes i xarxes de calor de biomassa municipals

Instal·lar, en equipaments de titularitat i/o gestió municipal (la despesa energètica dels quals correspongui pagar-la a l’ajuntament) de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals que hagin estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple municipal.

Publicat al BOP núm. 36 de 23 de febrer de 2016

 

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal